Kassavirran ennustaminen ja skenaariot

Kassavirran ennustaminen ja skenaariot

Kassavirran ennustaminen auttaa yritystä arvioimaan tulevaisuudessa käytössä olevat rahavarat. Nopeasti muuttuvat tilanteet pakottavat yritykset reagoimaan nopeasti ja viilaamaan ennusteita useaan otteeseen.

Seuraavaksi käydään läpi IBM Planning Analyticsilla tehty tase-ennuste malli ja siitä johdettu pitkän ajan kassavirtaennuste. Mallissa luvut siirtyvät automaattisesti syöttöpohjasta toiseen ja summautuvat yhtiötasolle. Tilitasot ovat vapaasti muokattavissa ja tilien taakse voidaan määrittää erilaisia laskennallisia sääntöjä. Syöttämällä luvut tuloslaskelmaan ja tase-ennusteeseen, saadaan laskettua kassaennuste. Kassavirtaennusteen jälkeen luodaan skenaario, jossa myynnin odotetaan laskevan tulevilla kvartaaleilla ja tarkastellaan sen vaikutusta kassavirtaan.

Kassavirran ennustaminen

Kassavirran ennustaminen alkaa tulosbudjetin teolla, jossa ennustetaan tuloslaskelmaan kuukausi- ja tilikohtaisesti. Tulos on ennustettu karkealla tasolla. Alla olevaan tuloslaskelmaan on myös laskettu valmiiksi erilaisia tilejä, laskennalliset arvot näkyvät vihertävällä taustavärillä.

Tuloslaskelmaan voidaan tehdä myös laskennallisia tilejä. Yllä olevilla valintalaatikoilla voidaan hallita näkymää.

Alla olevassa kuvassa Q2:n kuukaudet on avattu, eli ennustaminen voidaan tehdä esimerkiksi kvartaali- tai kuukausitasolla:

kassavirran ennustaminen kuukausi tai kvartaalitasolla
Lukuja voi syöttää eri tasoille, kuukausikohtaisesti, kvartaalikohtaisesti tai esimerkiksi yhtiötasolla.

Nämä luvut siirtyvät automaattisesti tase-ennusteelle, jossa esimerkiksi kiertoaikojen perusteella ennustetaan rahavirtaa. Alla olevassa kuvassa näkyy, miten tuloslaskelmalla ennustettu kuukausikohtainen myynti on lähtökohtana rahavirran ennustamiseen.

kassavirta ennuste kuukausitasolla
Liiketoiminnan rahavirtaa voidaan ennustaa kiertoajan kautta, tai suoraan kuukausikohtaisesti.

Investointien ja rahoituksen tapahtumat voidaan ennustaa kuukausikohtaisesti.

tase-ennuste jaettu liiketoimintaan, investointeihin ja rahoitukseen
Tase-ennusteessa tilit on jaettu liiketoimintaan, investointeihin ja rahoitukseen.

Ennustetut tase-erät kootaan taseeseen, jossa lukuja voi tarkastella.

automaattiset tase-ennusteet
Luvut siirtyvät automaattisesti tase-ennusteesta.

Tase-ennusteen avulla voidaan luoda kassavirtalaskelma joko epäsuoralla tai suoralla mallilla. Alla olevassa kuvassa on esitetty epäsuora versio. Tällä tavalla saadaan ennusteen pohjalta laskettua kuukausikohtainen muutos rahavirrassa.

Epäsuora kassavirtalaskelma. Laskelmasta käy ilmi kuukausikohtainen kassavirtaennuste.

Skenaariot

Planning Analyticsin dimensionaalisen rakenteen ansiosta voidaan ennuste tehdä esimerkiksi organisaatiotasolla (kuvissa organisaationa on Massachusetts), mutta lopullinen tarkastelu onnistuu myös ylemmällä tasolla. Kuvassa Massachusetts kuuluu ’Eastern Region’-tasoon, joka taas kuuluu ’Corporate’-tasoon.

Organisaatio-rakenteen hierarkia, lukuja voi tarkastella millä tasolla tahansa ja tasoja voi olla monia.

Valitsemalla ’Corporate’ voidaan koko yhtiön kassavirtaa tarkastella.

Koko yhtiön kassavirta, ylhäältä valintalaatikosta on valittu ’Corporate’-taso yksittäisen organisaation sijaan.

Tämä dimensionaalisuus auttaa myös skenaarioiden tekemisessä. Skenaario voidaan tehdä yksittäiselle organisaatiolle, projektille tai kustannuspaikalle. Tai sitten voidaan luoda skenaario yhtiötasolla.

Skenaarioiden avulla voidaan arvioida eri tilanteita, ilman että taustalla oleva budjetti muuttuu. Eri skenaarioita voi myös tallentaa. Planning Analyticsissa skenaariot tehdään ’Sandbox’ toiminnon avulla, joka on käyttäjäkohtainen. Tällöin skenaariot eivät vaikuta muiden käyttäjien näkymiin. Luodaan tuloslaskelmasta skenaario, valitsemalla työkalupalkista ’Create sandbox’ ja sen jälkeen kirjoitetaan Sales-riville Q3 ja Q4 sarakkeen alle ’dec25’. Tällöin näiden kvartaalien myynti laskee alkuperäisestä arvosta 25%, muutos näkyy vaaleansinisinä lukuina. Myynnin lasku vaikuttaa luonnollisesti myös muihin lukuihin.

Skenaarion tunnistaa vaaleansinisistä luvuista.

Myynnin lasku vaikuttaa myös suoraan kassavirtaan. Tällä tavoin pelkästään myyntilukuja pienentämällä, nähdään suoraan myynnin laskun vaikutus kassavirtaan nykyisellä kulurakenteella.

myynnin vaikutus kassavirtaan
Q3 ja Q4 myynnin lasku näkyy myös kassavirrassa. Luvut muuttuvat luonnollisesti myös yhtiötasolla.

Samalla tavalla sandboxin voisi tehdä skenaariosta, jossa koko yhtiön luvut laskevat esimerkiksi 10% seuraavina kuutena kuukautena. Skenaarioiden avulla voidaan myös simuloida eri liiketoiminnan strategioita, esimerkiksi miltä kassa näyttää, jos projekteja keskeytetään. IBM Planning Analytics tarjoaa nopean ja helpon työkalun skenaarioiden tekemiseen ja eri tilanteiden arviointiin. Dimensionaalisen rakenteen avulla datan voi syöttää ja raportoida sillä tasolla kuin haluaa. Planning Analyticsin visualisoinnit ja KPI-mittarit tarjoavat tukea syöttöön ja helpottavat lukujen esittämistä.

Seuraa meitä: LinkedIn

Ota yhteyttä!

KEIJO YLITALO
TOIMITUSJOHTAJA

Tel. 040 559 8291 email keijo.ylitalo@soleno.fi

IBM PLANNING ANALYTICS

Yhdistää suunnittelun, budjetoinnin, ennustamisen, analyysien ja tulosten seurannan yhteen ja samaan IBM Planning Analytics -ratkaisuun.

LUE LISÄÄ KOKEILE ILMAISEKSI

BARC: The Planning Survey 19

Lue miten IBM Planning Analytics menestyi vuonna 2019 maailman laajimmassa suunnitteluohjelmistojen vertailussa. Ymmärrä miksi se on ehdotonta kärkeä liiketoimintahyödyssä, asiakastyytyväisyydessä ja helppokäyttöisyydessä.

Lataa Raportti!